• Ishonch telefoni: +998 71 230-12-91

Avtoreferatlar

* SABIROVA GULNOZA SADIKOVNA - UMUMTA'LIM MAKTABLARI O'QITUVCHILARIGA INGLIZ TILI OLMOSHLARINI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'RGATISH METODIKASI - yuklash 

* МАМАТКУЛОВ ХУРШИД АБДУРАШИДОВИЧ - ПЕДАГОГЛАРДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАР БЎЙИЧА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АХБОРОТМЕТОДИК ТАЪМИНОТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* РАШИДОВА ФЕРУЗА МУСАЕВНА - ЎЗБЕКИСТОН УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА  CEFRНИ ТАТБИҚ ЭТИШНИНГ  КОНЦЕПТУАЛ-МЕТОДИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (инглиз тили мисолида) - yuklash

* ИСРАИЛОВА МАҲСУДА НИҒМАТУЛЛАЕВНА - ЛОТИН ТИЛИНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ТАЛАБАЛАРИНИ ИНТЕЛЛУКТУАЛ-МАДАНИЙ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* АЛИМОВ ФАРҲОД ШАРАБИДИНОВИЧ - ИНГЛИЗ ТИЛИДА ЁЗУВ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ (НОФИЛОЛОГИК ФАКУЛЬТЕТЛАР МИСОЛИДА) yuklash

* КУЛМАТОВ БАХРАМ ГУЛЯМОВИЧ - ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА ЎҚИТИШДА CEFR МЕЗОНЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* НАЗАРОВА МАДИНА АТАХАНОВНА - ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ МАТНЛАРНИ ЎҚИШДА ТАЛАБАЛАРНИ ЛЕКСИК ПОЛИСЕМИЯГА ЎРГАТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* АБДУЛЛАЕВА ФЕРУЗА СУЮНОВНА - ЮРИДИК ТЕРМИНЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (инглиз тили мисолида) - yuklash

* ТЎХТАСИНОВ ИЛХОМЖОН МАДАМИНОВИЧ - ТАРЖИМОН ТАЙЁРЛАШДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ЭКВИВАЛЕНТЛИК ҲОДИСАСИ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ - yuklash

* НАЗАРОВА САЙЕРА - ХИТОЙ ТИЛИГА ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЧЕТ ТИЛИ ЛЕКСИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* БУТАЕВ ШАВКАТ ТУРДАЛИЕВИЧ - АКАДЕМИК ЛИЦЕЙ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЛЕКСИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЛИНГВИСТИК ЛУҒАТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИ (инглиз тили мисолида) - yuklash

* АЗИЗОВА ФОТИМАХОН САИДБАХРАМОВНА - ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИ ЎРГАТИШНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида) - yuklash

* ТАЖИБАЕВ ГАЙРАТЖОН ШОВДОРОВИЧ - БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИГА ЧЕТ ТИЛ ЎҚИТИШДА КОММУНИКАТИВ ЁНДАШУВ - yuklash 

* РАҲМОНОВ АЗИЗХОН БОСИТХОНОВИЧ - ЎҚУВЧИЛАРНИНГ КОММУНИКАТИВ КЎНИКМАЛАРИНИ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВОСИТАЛАРИ ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ (5-9 синф ўқувчилари мисолида) -  yuklash

* АБДУЛЛАЕВА САИДАХОН НУРИТДИНОВНА - АКАДЕМИК ЛИЦЕЙ ЎЗБЕК ГУРУҲЛАРИДА РУС ТИЛИНИ ЎРГАТИШДА ИМЛО КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА КОММУНИКАТИВ ЁНДАШУВ - yuklash

* ЖЎРАЕВ АБДУНАЗАР ХАТАМНАЗАРОВИЧ - ИСПАН ТИЛИДА ТАЛАБАЛАР КОММУНИКАТИВ МАЛАКАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

ГУЛЯМОВА МАВЛУДА ХАМИТОВНА - ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ИНТЕГРАТИВ ЁНДАШУВ -yuklash

МУРАДКАСИМОВА КАМОЛА ШУХРАТОВНА   - ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАР КЎНИКМА ВА МАЛАКАЛАРИНИ БАҲОЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ   yuklash

САЛИШЕВА ЗИЛОЛА ИСМАИЛОВНА - ЎЗБЕК ТИЛИ МАШҒУЛОТЛАРИДА ТАЛАБАЛАР МОНОЛОГИК НУТҚИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (рус гуруҳларида)  yuklash

ДЖУРАЕВ ДИЛШОД МАМАДИЯРОВИЧ - ХИТОЙ ТИЛИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ yuklash

КУШИEВA НOДИРA ҲAБИБЖOНOВНA 
ТAЛAБAЛAРГA ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДA КЛAСТEРЛИ ЁНДAШУВ XУСУСИЯТЛAРИyuklash

САМАТОВА БАРНОХОН РАВШАНХАНОВНА 
ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА НОФИЛОЛОГИК ЙЎНАЛИШ ТАЛАБАЛАРИНИНГ МОТИВАЦИЯСИ  (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЙЎНАЛИШИ МИСОЛИДА) yuklash

 

010.jpg

Chop etish
-->